رمزنگاری: 27,573
رای: 165,115,524
کلاه بازار: $99,009,487,296,139
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 AltSignals
Trending Winner 2 Richquack.com
XSquid
Game

XSquid Game SGAME


XSQUID GAME is BSC Token , All holders will earn more tokens which is automatically sent to their wallet simply by holding XSQUID GAME in their wallet. 🚀 Token: XSquid Game 💰 Symbol : SGAME 📋 BSC Contract: 0x06d8Db984Afb7E2d9c0b5101946CE6C7104D9c9A 💫 Total Supply: 100,000,000 🔐 100% Liquidity . 💠 BSC Contract Verified. 🌟 No Presales 🌟 Slippage: 15% 🏆 5% Reflected back to Holders 🏆 5% Liquidity Pool back to Holders

coinvote.cc/coin/XSquid-Game


$ 0.0000325427

$ 1,623

-

October 22, 2021

SGAMEاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU