رمزنگاری: 16,861
رای: 118,426,586
کلاه بازار: $-2,128,231,697,507 0.00%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Bridges
Trending Winner 2 PULI
ShibaInuNinja

ShibaInuNinja SHIBAINU


ShibaInuNinja is a secure, descentralized and community-driven token on the Binance Smart Chain , No Dev Wallet!!

coinvote.cc/coin/ShibaInuNinja


-

-

-

June 23, 2021

Smokg2132اسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز 0%

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU