رمزنگاری: 27,714
رای: 165,688,467
کلاه بازار: $99,007,836,161,166 -99.75%
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Happy Monkey Token
Trending Winner 2 DinoLFG
Quantex

Quantex QTX

این پروژه در مرحله قبل از اجرا است. هنگام سرمایه گذاری مراقب باشید - DYOR

Quantex is the first of its kind Quantum Resistant exchange, wallet and Blockchain platform using dual-layer post quantum signatures and quantum resistant algorithmic encryption schemes.

coinvote.cc/coin/Quantex


پرساله

پرساله

-

July 20, 2022

QWERTY09