رمزنگاری: 25,858
رای: 140,049,655
کلاه بازار: $99,508,620,388,139
BTC:
ETH:
BNB:
Yesterday Winner 2 Forever Burn
Trending Winner 2 PULI
ITCoin

ITCoin ITC


OUR TOKENOMICS Total Supply: 500,000,000 IT Team Wallet: 25,000,000 (5%) Liquidity Locked: 475,000,000 (95%) (lock for 36 months) Initial Liquidity: 20 BNB PancakeSwap Listing Rate: 20,375,000 IT per BNB 💢Total fees: 8% 💢Liquidity Pool: 3% 💢Marketing: 3% 💢Team wallet: 2%

coinvote.cc/coin/ITCoin


-

$

-

July 11, 2021

ITCOINاسکن لانه زنبوری

نقدینگی باز 0%

کد تایید شده

تحت پشتیبانی StaySAFU