رتبه #12
$DMDR

Diamond Reserve

Technology - Blockchain ● راه اندازی در 24 روزها
Ethereum
0xC427f19DeA9e7C967fb3c49bFb4f3D8A8CDcd2Ea
7,236رای‌گیری
3رای‌گیری

راه اندازی منصفانه

توزیع اولیه این رمز ارز به زودی شروع می شود.

Launch date: July 15th 2024, 17:49

توضیحات

1DMDR = 1 Carat Real Diamond
Welcome to a revolutionary investment horizon with Diamond Reserve (DMDR), the world?s inaugural ERC20 token that seamlessly marries the digital frontier of cryptocurrency with the tangible, eternal value of diamonds. This pioneering venture invites you to convert your digital tokens into physical 1-carat diamonds, offering a tangible piece of luxury delivered directly to any name or address of your choosing. DMDR stands as a beacon of innovation, offering an investment path that is both secure and deeply rooted in the timeless allure of diamonds.

By participating in Diamond Reserve, you become part of an elite group that appreciates the blend of traditional investment values with the cutting-edge potential of blockchain technology. This unique opportunity is not just about acquiring digital tokens; it?s about transforming these tokens into symbols of enduring beauty and value. Each DMDR token is backed by a real diamond, ensuring that your investment holds intrinsic value beyond the digital sphere.

This project offers more than just an investment; it offers a statement of sophistication and foresight, appealing to those who seek to diversify their portfolio in an elegant and meaningful way. With DMDR, you are not just investing in a token; you are investing in a legacy of wealth that can be held in your hand, passed down through generations, or given as a gift of unmatched elegance.

Embrace the opportunity to be at the forefront of a movement that redefines wealth, blending the security and potential of digital assets with the tangible assurance of diamonds. Join us at Diamond Reserve to step into a future where your investments shine as brightly in your digital wallet as they do in the physical world.

رتبه بازار

در منظره پویا و همیشه در حال تغییر ارزهای رمزنگاری شده، Diamond Reserve خود را به عنوان بازیکن قدرتمندی تثبیت کرده است. به اساس سرمایه بازار، در حال حاضر در بازار ارزهای رمزنگاری شده در رتبه #26,280 قرار دارد. این رتبه بندی اعتماد و اعتقادی که بازار به Diamond Reserve به عنوان یک دارایی دیجیتال معتبر دارد را نشان می دهد.

پشتیبانی کیف پول

برای ذخیره امن نشانه های Diamond Reserve خود، شما می توانید از مجموعه ای از کیف پول ها مانند MetaMask, Trust Wallet, MyEtherWallet, Ledger, Trezor استفاده کنید. این کیف پول ها محیط امنی برای مدیریت و ذخیره سازی دارایی های دیجیتالی شما را فراهم می آورند. انتخاب کیف پولی که پشتیبانی ویژه از رمز ارز خاص را ارائه دهد و سطح بالایی از امنیت، کاربرپسند و سازگاری با دستگاه های مورد علاقه شما را داشته باشد، بسیار مهم است.

coinvote.cc/coin/Diamond-Reserve

اطلاعات

قیمت$ 0.00
مارکت کپ$ 0
تغییر 24 ساعته (%)+0.00%
کل عرضه-
عرضه در دسترس-
تاریخ عرضهJuly 15th 2024, 00:00
تاریخ اضافه شدFebruary 18th 2024, 01:46
لیست شده توسطDMDR

کشف سکه‌های جدید

برچسب ها
-